محتوای دوره

اصول فروش و اولین پیش فاکتور شما

10 XP
مشاهدات
804 مجموع مشاهدات
18 تعداد مشاهدات اعضا
834 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. آیا این درست است که سفارشات فروش ارسال شده توسط ایمیل را می توان در کادر پیام پیدا کرد؟
3. آیا ارسال پیش فاکتور از طریق ایمیل آن را به سفارش فروش تبدیل می کند؟
4. چه نوع فرمولهایی را می توان مستقیماً در فیلدهای عددی پیش فاکتور انجام داد؟