لیست‌های قیمت فرموله برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
110 مجموع مشاهدات
0 Members Views
110 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. آیا می توانم تصمیم بگیرم که حداقل تعداد را برای اعمال تخفیف بر اساس لیست قیمت تعیین کنم؟