زمان انتظار تحویل برگرفته از Odoo ERP

10 XP
مشاهدات
71 مجموع مشاهدات
0 Members Views
71 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
2. زمان انتظار مشتری من 15 روز است. اگر تاریخ تأیید 01/23 باشد، تاریخ برنامه ریزی شده برای تحویل چه زمانی خواهد بود؟