محتوای دوره

مغایرت گیری بانکی در سازمان یار

مشاهدات
435 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
434 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما