محتوای دوره

مدل های مغایرت گیری در حسابداری سازمان یار (Odoo ERP)

مشاهدات
228 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
229 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما